Open post

Toimintakertomus

Uudistetun kirjanpitolain mukaan kirjapitovelvollisen on liitettävä toimintakertomus tilinpäätökseen, jos se on muun muassa yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai pienyritys. Vaikka pienryritys ei ole velvollinen laatimaan toimintakertomusta, tulee sen PMA:n mukaan kuitenkin esittää toimintakertomuksen tietoja liitetietoina. Tämä siinä tapauksessa, jos se on välttämätöntä oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Myös mikroyritys voi esittää kirjanpitolaissa määritetyt toimintakertomuksen tiedot liitetietona.

Osakeyhtiö voi esittää halutessaan tilinpäätöksessä vapaaehtoisesti toimintakertomuksen. Tällöin toimintakertomuksen esittettävien tietojen määrä voi olla vähäisempi. Kuitenkin esittämistavassa on noudatettava kirjapitolain ja osakeyhtiölain vaatimuksia.

Toimintakertomus on vapaamuotoinen asiakirja, jonka asioiden esittämisjärjestystä ei ole säädelty tarkaan. Toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa tiedot yhtiön toiminnan kehittymistä koskevista seikoista ja KPL:n sekä OYL:n erityisesti vaatimat tiedot. Toimintakertomuksen tiedot ovat osittain päällekäisiä liitetietojen kanssa. On mahdollista tehdä viittauksia liitetietoihin toimintakertomuksessa. Esimerkiksi “Tarkemmat tiedot tilikauden jälkeisistä tapahtumista on esitetty liitetietojen kohdassa x.x”.

Kirjapitolain mukaan esitettävät tiedot:

Kuvaus toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen liittyvät tiedot

 • toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus
 • taloudellinen tilanne
 • merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Yllä mainittuja seikkoja voidaan täydentää

 • taloudellisilla tunnusluvuilla
 • tunnusluvuilla henkilöstöstä ja ympäristövaikutuksista.

Lisäksi esitettävä

 • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 • tiedot sivuliikkeistä
 • tieto käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä
 • tieto omien osakkeiden ja osuuksien hankinnoista ja luovutuksista
 • muualla lainsäädännössä edellytetyt tiedot.
Open post

Uusi säätiölaki parantaa valvontaa ja lisää avoimuutta

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015 ja se korvaa vuodelta 1930 peräisin olevan lain. Uusi laki selventää säätiön toimintaedellytyksiä ja muun muassa lähipiirin suosimiskielto tiukentuu. Lähipiirin kannalta tämä tarkoittaa, että säätiö ei voi miltään osin tuottaa taloudellista etua lähipiirilleen. Lähipiirin määritelmää selvennetään ja laajennetaan: siihen kuuluvat esimerkiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä näiden perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset. Uutuutena on myös lähipiiritoimien raportointi säätiön toimintakertomuksessa vuosittain.

Säätiön perustamisen tarvitaan 50 000 euron vähimmäispääoma. Peruspääoma tulee maksaa ennen säätiön rekisteröimistä. Perustettavalla säätiöllä tulee olla ensimmäisenä kolmena vuotena perustajan laatima toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma. Säätiön perustamista helpottaa se, että perustamisen edellytyksiä selvennetään ja perustamisasiakirjojen muotoa ja sisältöä koskevia vaatimuksia vähennetään. Säätiön sääntöjen pakollisia määräyksiä ovat säätiön nimi, kotipaikka, tarkoitus, toimintamuodot ja määräys siitä, miten jäljellä olevat varat käytetään, kun säätiö puretaan.

Säätiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos sillä on kirjanpitolaissa määrätty määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa. Vaikka emosäätiö harjoittaisi liiketoimintaa tai kirjanpitolain konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevat rajat eivät täyttyisi, säilyy silti konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus.

PRH vastaa säätiöiden valvonnasta. Tämän valvonnan tehostamiseksi säätiölaissa on poistettu esteitä viranomaisten tietojen vaihdosta.

Open post

Pienyrityksille helpotuksia kirjanpitolakiin uudessa lakiehdotuksessa

Hallituksen esityksessä 22.10.2015 ollaan keventämässä pienyrityksien hallinnollista rasitetta tilinpäätössääntelyn osalta. Laki mahdollistaa lisäksi paremmin kirjanpidon tietoteknisen välineistön kehityksen.

Kirjanpitolakia sovelletaan yleislakina kaikkeen liiketoimintaan ja ammattiharjoittajiin oikeudellisesta muodosta riippumatta. Laki muun muassa sisältää säännöksiä tilinpäätökseen sisältyvistä asiakirjoista (tuloslaskelma, tase, liitetiedot), liiketapahtumien kirjaamisesta ja kirjanpitoaineistosta.

Viimeisin lainuudistus on vuodelta 2004, jolloin laki korjattiin kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä vastaavaksi. Nyt voimaan tulevat muutokset käsittävät pienyritysten liitetietovaatimuksia, nk. suojasatamasäännös, olennaisuuden ottaminen tilinpäätösperiaatteeksi, pienkonsernien tilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden keventäminen ja sähköiseen kirjanpitoaineistoon liittyvät määräykset.

Liitetietovaatimusten keventämistä perustellaan kustannustehokkuudella ja sillä, että tilinpäätöksen käyttäjät eivät yleensä tarvitse kovinkaan paljon lisätietoa pieniltä yrityksiltä. Myöskin tällaisten tietojen kerääminen saattaa olla yrittäjälle kallista.

Suojasatamasäännös tarkoittaa käytännössä sitä, että mikroyritystä ei voida moittia tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan laiminlyönnistä. Tämä siis siinä tilanteessa, kun mikroyritys on esittänyt helpotuksen mukaiset liitetiedot.

Olennaisuuden periaatteen merkitys ilmenee silloin, kun pohditaan onko jokin esimerkiksi esitystapa, arvon määrittäminen tai kirjanpitoon merkitseminen oleellinen. Toimenpidettä ei tarvitse tehdä, jos sen vaikutus epäoleellinen tilinpäätökselle.

Uusi kirjanpitolaki pyrkii myös ottamaan paremmin huomioon sähköisten kirjanpitomenetelmien käyttöönoton ja poistaa esteet sähköisestä kirjanpidosta ja raportoinnista. Aineiston säilytys voi tapahtua missä tahansa. Se riittää, että aineistoa voi tarkastella Suomesta käsin. Kirjausketjua ollaan myös täsmentämässä ja selkeyttämässä.

Uutta lakia sovelletaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin.

Open post

Yksinkertaisen yhdistyskirjanpidon toteuttaminen Excelillä

Jos rekisteröityneellä yhdistyksellä on vain muutamia kymmeniä tapahtumia vuodessa, on tilikauden yli- tai alijäämän selvittäminen helppoa Exceliin tehtävällä kirjanpidolla.

Ohesta löydät Excel-mallitiedoston, jonka avulla pystyt kirjaamaan tilikauden tapahtumat. Niiden perusteella pystytään luomaan myös kirjanpitoon pohjautuva tuloslaskelma ja tase.

Excel-tiedosto sisältää kaksi välilehteä, joilta löydät itse tiliristikon, johon voi toteuttaa tilikauden aikaisen kirjanpidon. Toiselta välilehdeltä löytyvät tuloslaskelma ja tase, joihin ensimmäisen välilehden kirjanpidon tilit siirretään, kun kaikki viennit ovat kirjattu tilikaudelta.

Kirjanpitovälilehdellä on ensimmäisessä sarakkeessa päivämäärä, mihin merkitään se päivämäärä, jona maksutapahtuma tai vienti on maksuperusteen mukaan tapahtunut. Sen jälkeen merkitään vientiselite, joka kertoo mistä viennistä on kyse. Tositeaineistoon (laskut, kuitit yms.) merkitään tositenumero, joka merkitään Excelissä kolmanteen sarakkeeseen. Sen jälkeen sarakkeista löytyy eri tilien nimiä, jotka voidaan määrittää sen mukaan mikä on tarpeellista maksutapahtumia kirjatessa. Kun kaikki debet- ja kreditkirjaukset ovat tehty tilikauden ajalta, voidaan jokaisen tilin sarakkeiden loppusummat viedä taulukon oikeassa reunassa oleviin tulostiliin ja tasetiliin.

Tulos & Tase -välilehdeltä voidaan muokata tuloslaskelman ja taseen tilien nimikkeitä sen mukaan, mitkä ovat olleet käytössä kirjanpitoa tehtäessä. Kirjanpidon tilien summat voidaan nyt esittää tuloslaskelman ja taseen esitysmuodossa. Tilinpäätösvälilehti voidaan lopuksi tulostaa pdf-tiedostomuodossa, jolloin laskelmiin ei voi tehdä enää muutoksia.

Excel kirjanpito.xlsx

11.9.2018 päivitetty vastaamaan nykyistä PMA:n mukaista yhdistyskaavaa.

Scroll to top